svacCMd AaT- Ak^DmaI

GaDamaaoDI

Aimata sauBaaYa BaaorkxDo

 • ksao Asaavao sauMdr AXar ? ksao Asaavao Sauw AXar?

 • sahavaI AavaRttaI
 • saulaoKak : Aimata BaaorkDo
 • ikMmata: 150
 • paustakacaI vaOiSaYTo: maulaaMpaasauna tao iSaXak , paalak , vyaavasaaiyak k^xilaga`afr yaaMnaa vaaparNyaasa {payau@ta
 • paUvaI-cao 72 paanao navaIna 40 paanao 112 paanao
 • paUNa- paustak svahstaaXarata ilaihlaolao .
 • kxTinaba cyaa sahayyaanao pa`tyaok AXarvaLNaacao maaga-dSa-na, duroGaItaIla laoKana sarava, AakxYa-k paQdtaInao laoKana, SauQdlaoKana inayama, sauMdr hstaaXaraMcao namaunao
 • Aapalyaa maulaaMsaazI , SaaLosaazI ho paustak hvao Asalyaasa maaJyaaSaI saMpak- kxra. baaya paaosT paustak paazvalao jaa[-la.

 • maaJaI SaaLa maaJaa fxLa

 • ivdtIya AavaRttaI
 • saulaoKak : Aimata sauBaaYa `BaaorkDo
 • ikMmata: 170
 • sauMdr flak laoKana krNyaasaazI Asao paustak flak laoKanaacyaa fxaoTaosaihta

 • paustkxacao vaOiSaYTya
 • flaklaoKana klaosaMdBaa-ta QR kxaoD caa vaapar kr}na maharaYTataIla paihlaoca rMgaIta va AakxYa-k paustak
 • QR kaoD mauLo flaklaoKana cao Anaok Video, mahtvaacyaa ilaMkxvar lagaoca paoahcataa yao[-la.
 • flak laoKanaata vaaparlyaa jaaNaayaa ivaivaQa iDJaa[-na, fa^nT, fulao yaaMcao Anaok pa`kar
 • p`atyaok idnaivaSaoYa cao AakYa-k flaklaoKana namaunao yaata pahayalaa imaLtaIla. AakYa-k baaMQaNaI, maaMDNaI

maaJaa pa`vaasa